Medlemsbetingelser

Anvendelse og formål

 1. For aftale om medlemskab af mærkeordningen ”Reklamebeskyttelse”, gælder nærværende betingelser. Betingelserne finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor du enten har indmeldt dig eller anvender mærkeordningen ”nej tak til reklame” og har accepteret nærværende betingelser.
 2. Reklamebeskyttelse er etableret, administreres og varetages af BBG Blogging, CVR-nr. 38008609.
 3. Formålet med Reklamebeskyttelse er at begrænse medlemmerne i, at modtage uanmodede henvendelser fra andre erhvervsdrivende i form af telefonopkald, målrettede postudsendelser, direkte markedsføring m.v.
 4. Reklamebeskyttelse har til hensigt at give sine medlemmer samme beskyttelse over for andre erhvervsdrivende som den beskyttelse, der fremgår af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1 uden de i denne lov anførte undtagelser.
 5. Reklamebeskyttelse er en selvstændig mærkeordning, og Reklamebeskyttelse træder ikke i stedet for den ordning, som kan etableres via Virk omkring reklamebeskyttelse af CVR-nummer, men skal ses som et supplement.

Medlemmets forpligtelser

 1. Medlemmet har pligt til
  • at overholde nærværende fastsatte betingelser og vilkår,
  • at overholde de til enhver tid gældende retningslinjer,
  • at informere Reklamebeskyttelse om ændringer hos medlemmet, der vedrører mærkeordningen, og
  • at fjerne mærket fra hjemmesiden, såfremt medlemmet misligholder betingelserne eller retningslinjer for brugen.
 2. Medlemmet må ikke uploade materiale til Reklamebeskyttelse.dk, som Medlemmet ikke selv har de immaterielle rettigheder til eller materiale, som er ulovligt samt i strid med god markedsføringsskik.
 3. Medlemmer, som direkte eller indirekte har hjemmesider eller tilsvarende, der indeholder kontroversielt indhold som eksempelvis erotik, casino, lån, dating, CBD, pharma, crypto, kan ikke tilmeldes ordningen uden forudgående skriftlig godkendelse af Reklamebeskyttelse.
 4. Såfremt tredjemand måtte gøre et erstatningskrav gældende mod Reklamebeskyttelse på baggrund af materiale, som Medlemmet har uploadet, er Medlemmet forpligtet til at skadesløsholde Reklamebeskyttelse i enhver henseende, hvilket blandt andet omfatter samtlige omkostninger – herunder advokat- og sagsomkostninger – som Reklamebeskyttelse måtte blive pålagt. Medlemmet er desuden forpligtet til at indtræde i en eventuel retssag anlagt mod Reklamebeskyttelse og forsvare Reklamebeskyttelse.

Pris for medlemskab på abonnementsvilkår

 1. Eksisterende medlemmer kan fortsætte i mærkeordningen på de vilkår de blev optaget under, medmindre andet fremgår af hjemmesiden og ved tilmeldingen.
 2. Mærkeordningen udbydes på abonnementsvilkår, og de oplyste priser på hjemmesiden udgør den samlede årlige betaling for abonnementet + eventuelle kortgebyr.
 3. Abonnementsprisen for nye medlemskaber fremgår af https://reklamebeskyttelse.dk/tilmeld-ordning/.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

 1. Reklamebeskyttelse kan ikke give nogen garanti for, at ordningen de facto begrænser Medlemmerne i at modtage uanmodede henvendelser fra andre erhvervsdrivende i form af telefonopkald, målrettede postudsendelser, direkte markedsføring m.v. Reklamebeskyttelse kan derfor ikke garantere, at medlemmet opnår den beskyttelse, som fremgår af punkt 1.4.
 2. Reklamebeskyttelse kan ikke håndhæve ordningen over for de erhvervsdrivende, der måtte rette henvendelse til et medlem i strid med mærkeordningen. Medlemmet henvises til selv at forfølge sine interesser ved brug af de relevante retsmidler over for den pågældende erhvervsdrivende.
 3. Reklamebeskyttelse kan ikke i nogen henseende gøres erstatningsansvarlig over for medlemmet.

Opsigelse

 1. Medlemmet kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse til Reklamebeskyttelse opsige sit medlemskab med 14 dages skriftligt varsel. Såfremt medlemmet ikke opsiger senest 14 dage før abonnementsperiodens udløb, binder medlemmet sig automatisk for yderligere en abonnementsperiode.
 2. Såfremt medlemmet opsiger medlemskabet, er medlemmet herefter ikke berettiget til at gøre brug af mærkeordningen.

Misligholdelse

 1. Såfremt et medlem væsentlig misligholder betingelserne eller retningslinjerne, er Reklamebeskyttelse berettiget til at ophæve medlemskabet med den virkning, at Medlemmet ikke kan gøre brug af mærkningsordningen. Reklamebeskyttelse er berettiget til at deaktivere eller slette medlemmets konto og de på kontoen lagrede data uden medlemmet kan gøre krav på helt eller delvist tilbagebetaling af abonnementsprisen.
 2. Reklamebeskyttelse er i tilfælde af Medlemmets misligholdelse berettiget til at gøre et erstatningskrav gældende efter dansk lov almindelige bestemmelser.

Overdragelse

 1. Et medlem kan ikke overdrage eller sælge retten til at gøre brug af mærkeordningen til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Reklamebeskyttelse.
 2. Medlemskabet er gældende pr. domæne og er knyttet til et domæne. En eventuel overdragelse af medlemskabet kan kun ske med samtidig overdragelse af domænet til ny ejer.

Lovvalg og værneting

 1. Betingelserne er underkastet dansk lov. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres endeligt ved retten i Odense.